Orphan nuclear receptor ERRγ is a key regulator of human fibrinogen gene expression

PLoS ONE 12(7) : e0182141
Authors:
Yaochen Zhang, Don-Kyu Kim, Yan Lu, Yoon Seok Jung, Ji-min Lee, Young-Hoon Kim, Yong Soo Lee, Jina Kim, Bedair Dewidar, Won-IL Jeong, In-Kyu Lee, Sung Jin Cho, Steven Dooley, Chul-Ho Lee, Xiaoying Li, Hueng-Sik Choi
Date Published:
2017-07-27
Journal:
PLoS ONE